Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.abczdravia.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.1 Predávajúcim je Weltfit, s.r.o. Bernolákova 44 974 05 Banská Bystrica IČO: 36809900

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok abczdravia.sk.

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu abczdravia.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode

b) e-mailom

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

3. Ceny a poštovné

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú ceny s DPH.

3.2 V prípade doručenia tovaru kuriérom GLS alebo Packetou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu vo výške 4,00 €.

3.3 V prípade odoslania tovaru na dobierku účtujeme dobierkové poplatky vo výške 1,00€.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

 

4. Platba za tovar

4.1 Predávajúci zasiela objednaný tovar formou dobierky alebo na základe platby vopred na účet vedený v FIO banke: IBAN: SK11 8330 0000 0025 0211 7320, BIC: FIOZSKBAXXX

4.2 Platba je možná iba v €.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar ponúkaný v internetovom obchode je vždy skladom a bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky. V ojedinelých prípadoch sa môže doba expedície predĺžiť na 3-4 dni.

 

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci doručuje tovar iba na území SR.

6.2 Predávajúci doručí tovar spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriér GLS

b) Packeta

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke tovaru pri prevzatí kuriérovi, na výdajnom mieste Zásielkovne s.r.o. alebo na pošte.

6.5 V prípade poškodenia počas prepravy prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo Packety je nutné, aby si kupujúci uplatnil reklamáciu priamo u daného prepravcu. Reklamáciu je nutné uplatniť ešte pri dodaní zásielky. Reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná. Reklamovať je teda nutné v mieste sídla pobočky kuriérskej služby alebo výdajnom mieste Packety, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť kuriérskej spoločnosti alebo výdajnému miestu Packety na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody. Pri doručení odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s kuriérskou spoločnosťou alebo Packetou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ).

7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoužitý (použitý tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť späť)

b) nepoškodený,

c) kompletný,

d) podľa možnosti zabalený v pôvodnom obale,

e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať Weltfit s.r.o. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, druh tovaru, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Na odstúpenie od vybavenej objednávky môže použiť formár na odstúpenie. Formulár na odstúpenie si môžete stiahnuť tu.

b) zaslať tovar naspäť na adresu Weltfit, s.r.o., Bernolákova 44, 974 05 Banská Bystrica. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Neposielajte tovar na dobierku.

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar. Sumu za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená na účet, ktorý uvedie do Formulára na odstúpenie.

7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.7 Ak zákazník za tovar už zaplatil banovým prevodom, tovar mu nebol ešte doručený a rozhodol sa odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť nasledovným spôsobom. Túto skutočnosť oznámi e-mailom na adresu: info@weltfit.sk, uvedie číslo objednávky a oznámenie, že ostupuje od svojej objednávky. Peniaze mu budú uhradené do 3 pracovných dní späť na účet, z ktorého objednávku hradil.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie)

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.

8.2 Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list. Pri doplnkoch výživy a potravinách je na obale každého výrobku uvedený dátum expirácie.

8.3 Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä:
a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

8.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí prezrieť zásielku tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek rozdielov medzi fakturovaným tovarom a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke priložená nesprávna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky je potrebné bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na tel. č. 0911115125 predávajúcemu. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou o kúpe tovaru. (daňového dokladu).

8.6 Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci zistil existenciu vád, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru.

8.7 Písomná reklamácia musí obsahovať:

a) označenie alebo popis vady tovaru,

b) číslo zásielky podľa identifikačného štítku,

c) dátum prevzatia tovaru,

d) údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno(názov firmy), sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, poštovú adresu, IČO, IČ pre DPH kupujúceho, ak je registrovaný ako platca DPH, číslo zápisu v príslušnom registri, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt).

8.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie : a) ihneď,
b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:
a) ihneď,
b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
c) vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.9 Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

8.10 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8.11 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.14 Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

8.15 Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
b) predávajúci vadný tovar vymení za nový.

8.16 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.17 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim.

8.18 Náklady spojené s reklamačným konaním:
a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.19 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Na uplatnenie reklamácie môžete použiť Reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Prevádzkovateľ Weltfit s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR). Pracovníci prevádzkovateľa Weltfit s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi. Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu. Viac o súboroch cookies si môžete prečítať tu.

 

10. Záverečné ustanovenie

10.1 Platnosť obchodných podmienok je od 23.11.2022 - dátumu zverejnenia.
Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list. Pri doplnkoch výživy a potravinách je na obale každého výrobku uvedený dátum expirácie.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať